Planowane otwarcie Przedszkola

Szanowni Rodzice Przedszkolaków,
od dnia 1 czerwca planowane jest otwarcie przedszkola. Praca przedszkola będzie odbywała się na zasadach zgodnych z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men). W związku z tym w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2020 r. do godziny 14.00 bardzo proszę o przekazanie deklaracji o potrzebie objęcia dziecka opieką na terenie przedszkola. Deklarację proszę przesłać na adres mailowy zsfrombork@wp.pllub wersję papierową wrzucić do skrzynki znajdującej się przed budynkiem szkoły przy ulicy Katedralnej 9. W przypadku braku możliwości wydrukowania dokumentu proszę o przesłanie wiadomości zawierającej w treści informacje zawarte w deklaracji (można skopiować).
Zgodnie z wytycznymi MEN pierwszeństwo z możliwości skorzystania z opieki uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.
Po zebraniu deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Frombork podejmie ostateczną decyzję o terminie otwarcia przedszkola. O otwarciu przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy poinformujemy osoby zainteresowane telefonicznie lub drogą mailową. Informacja o terminie otwarcia placówki zostanie również ogłoszona na stronach internetowych Zespołu Szkół we Fromborku oraz przekazana poprzez portal Facebook danej grupy.
Przed objęciem dziecka zajęciami opiekuńczymi rodzic będzie zobowiązany do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa i do podpisania stosownych oświadczeń
i deklaracji. Szczegółowe informacje ukażą się wkrótce.
W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 552437381 lub kontakt mailowy zsfrombork@wp.pl
Z poważaniem
S. Mechlińska – Dyrektor Zespołu Szkół we Fromborku

Życzenia

Wszystkim Rodzicom, Uczniom i Przyjaciołom naszej szkoły
składamy życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia.
W obecnie trudnej sytuacji życzymy, aby te Święta inne niż zawsze,
były bezpieczne dla Was i Waszych bliskich.
Dziękujemy za minione, trudne dla Wszystkich, dni wytężonej pracy.
Pracy innej niż zawsze, która nie byłaby możliwa bez Waszego zaangażowania,
ogromnego wysiłku i zrozumienia.
Wszystkim życzymy zdrowia, a także aby każdy znalazł chwilę odpoczynku
i wytchnienia. Niech ten czas będzie czasem refleksji, radości i spokoju.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Zespołu Szkół we Fromborku

Stop przemocy domowej

STOP PRZEMOCY WOBEC DZIECI

Przemoc domowa w czasie izolacji

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem dość powszechnym. Może ona przybierać różne formy:

 • przemoc fizyczna – np. bicie, kopanie, szarpanie, policzkowanie, przypalanie, wyrywanie włosów,

 • przemoc psychiczna – np. obrażanie, poniżanie, ośmieszanie, zawstydzanie, brak szacunku, obwinianie,

 • przemoc seksualna – to przedmiotowe traktowanie drugiego człowieka w celu zaspakajania własnych potrzeb seksualnych,

 • przemoc ekonomiczna – np. odbieranie zarobionych pieniędzy, niszczenie sprzętów domowych, uniemożliwianie pracy zarobkowej, niedzielenie się finansami,

 • zaniedbanie – mówimy o nim w przypadku osób szczególnie zależnych – dzieci, osób chorych, niepełnosprawnych i starych. Objawami zaniedbania fizycznego mogą być np. niestosowne do pory roku ubranie, nieleczone choroby i rany, brak wizyt u lekarzy, nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich, a w przypadku dzieci np. brak szczepień. Zaniedbywanie emocjonalne może się przejawiać np. niezaspakajaniem potrzeb podopiecznych, brakiem czasu dla nich.

Ochrona przed krzywdzeniem dzieci w Polsce opiera się na trzech podstawowych aktach prawnych:

 • ustawie z 25 lutego 1964 roku Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (KRiO)

 • ustawie z 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (KK)

 • ustawie z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (UPPwR)

Po wejściu w życie w 2010 roku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” w system przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostali włączeni pracownicy socjalni, pracownicy służby zdrowia, pracownicy oświaty oraz policja.

Telefony kontaktowe w sytuacji kryzysowej

FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ 116 111

CENTRUM PRAW KOBIET 600 07 07 17

NIEBIESKA LINIA 800 12 00 02

POLICJA 997 lub 112

Wskazówki na trudny czas stanu epidemiologicznego

Drodzy Rodzice,

w Polsce został wprowadzony stan epidemiczny z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Pomóżmy lekarzom i sobie nawzajem, zostańmy w domach !!!

To trudny dla nas wszystkich czas.

A zatem:

Zrezygnujcie z ciągłego monitorowania sytuacji w mediach (telewizja, radio) przy dziecku tak, aby ograniczyć im kontakt z nadmiarem informacji, których dziecko czasem nie jest w stanie krytycznie ocenić.

Ogranicz dzieciom korzystanie z mediów społecznościowych, jeśli już z nich korzystają. Kontroluj to, z jakich stron korzystają – fałszywe informacje (tzw. fakenews) mogą uznawać za absolutną prawdę.

W rozmowach z dzieckiem bazuj na rzetelnych i sprawdzonych informacjach, z pewnych źródeł. Mów prawdę, ujawniając tylko tyle informacji, ile Twoje dziecko potrzebuje wiedzieć i rozmawiaj z dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku.

Twoje dziecko może przeżywać różne i trudne emocje – lęk, przerażenie, złość, smutek, żal, itp. Jest to naturalny proces adaptacji w nowej sytuacji. Daj dziecku przyzwolenie na odczuwanie różnych emocji, mówiąc „Masz prawo się złościć, że nie możesz wychodzić z domu z powodu wprowadzonych ograniczeń”.

Aktualna sytuacja związana z epidemiąspowodowała, że żyjemy pod dużą presją, towarzyszy nam poczucie niepewności, poziom stresu jest większy niż na co dzień. Reakcją na sytuację, z którą nie potrafimy sobie poradzić możebyćkryzys emocjonalny.Jeślisamodzielnie nie jesteście Państwo w stanie przezwyciężyć kryzysu emocjonalnego, możecie uzyskać specjalistyczne wsparcie psychologów  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie.

telefon:664 265 396 w godz. 8.00-12.00

784 885 143 w godz. 12.00-16.00

e-mail: pppbraniewo.edu.pl

Możecie Państwo dzwonić w sytuacjach trudnych lub kryzysowych w celu otrzymania pomocy psychologa. Specjaliści pokierują Państwa w jaki sposób można uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych.

W ostatnim czasie nasze życie zmienia się dynamicznie. Dzieci nie chodzą do przedszkola, bawią się i uczą pod okiem rodziców w domach. Rodzice pracują zdalnie. Te zmiany dotykają każdego z nas. Musimy nauczyć się dostosować do nowej sytuacji. Ten proces nie jest łatwy dla nas wszystkich. Obserwujemy jak nasze dzieci radzą sobie w nowej sytuacji. Na stronie internetowej naszego przedszkola są umieszczane artykuły pomocne zarówno dla dzieci jak i rodziców. Są to:

 • Logopeda radzi, ćwiczenia logopedyczne w zakładkach grupowych.

 • Propozycje zabaw i gier dydaktycznych dla poszczególnych grup wiekowych w grupowych zakładkach.

 • Piosenki.

 • Propozycje wspólnych działań i aktywności w relacjach rodzic-dziecko.

Szczegółowe opisy zabaw i zajęć prowadzone są każdego dnia na grupowych fb, a także naszym przedszkolnym fp.

W razie wątpliwości, trudności, można kontaktować się z nauczycielkami przedszkola mailowo na podane adresy.

Wkrótce pojawią się nowe opracowania i wskazówki.

Życzymy Państwu i Waszym dzieciom dużo spokoju, cierpliwości a przede wszystkim zdrowia. Zostańmy w domu!

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla Rodziców

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie prowadzi pomoc psychologiczno-pedagogiczną :

Dla rodziców:

prowadzenie rozmowy z dzieckiem dotyczącej konieczności pozostania w domu i dbania o własne zdrowie swoje i innych, trudności edukacyjnych, trudności wychowawczych, trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym nauczaniem wspomaganie dziecka w procesie samodzielnej nauki w domu – harmonogram dnia, planowanie pracy i motywowanie do wysiłku intelektualnego, bezpieczeństwo w sieci, wstępna diagnoza problemu: wywiady zdalne, analiza dostarczonej dokumentacji, porady, konsultacje logopedyczne.

telefon: 664 265 396 w godz. 8.00-12.00

784 885 143 w godz. 12.00-16.00

e-mail: pppbraniewo.edu.pl

Nauka zdalna

Nauka zdalna podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty

Drodzy rodzice,

w związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem w naszym kraju, przedszkole nadal do odwołania pozostaje zamknięte. Nauczyciele będą prowadzić dla wychowanków nauczanie zdalne. Na kontach Facebook poszczególnych grup oraz stronie przedszkola w zakładkach grup  znajdziecie Państwo informacje do realizacji zadań opartych o program pracy naszego przedszkola oraz podstawę programową. Zachęcamy do włączenia się w system pracy zdalnej organizowanej przez nauczycieli przedszkola. Jeżeli ktoś z Państwa nie posiada konta na Facebooku, a chciałby się z nami podzielić efektami pracy dziecka lub skontaktować w innej sprawie, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail wychowawców grup:

Karolina Janicka – k.janicka@szkola-frombork.edu.pl

Aneta Malinowska – aneta.malinowska@szkola-frombork.edu.pl

Bożena Nocoń – b.nocon@szkola-frombork.edu.pl

Beata Sienkiewicz –  b.sienkiewicz@szkola-frombork.edu.pl

Ewa Sieniawska –  e.sieniawska@szkola-frombork.edu.pl

     Podczas pracy zdalnej wykorzystujemy:

 • obowiązujące podręczniki i materiały edukacyjne;

 • materiały i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN pod adresem http://www.epodreczniki.pl,

 • materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii,

 • materiały w postaci elektronicznej, zawierające zasoby przygotowane przez różne wydawnictwa: Nowa Era, GWO, WSiP i inne, udostępnione przez nauczycieli;

 • inne materiały opracowane przez nauczycieli.

Weryfikacja wiedzy i umiejętności dzieci będzie dokonywana na podstawie wykonanych przez dzieci  prac, które rodzice mogą sfotografować i przesłać na podane adres e-mail nauczycieli – jest to dobrowolne (jeśli rodzic potrafi to przesyła zdjęcie pracy dziecka). 

Zachęcamy do systematycznego zaglądania na nasz profil na Facebooku i stronę przedszkola gdzie znajdują się materiały do nauki i zabawy dla dzieci.

Więcej o pracy w poszczególnych grupach w zakładkach górnych – Grupa I, Grupa II, Grupa III i Grupa IV

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
Warszawa, 27.02.2020 r.
PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI
Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.
Wirus przenosi się:
a) bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
b) pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.
Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej
  Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
  Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
  Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
 2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
  Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
 1. Zachować bezpieczną odległość
  Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
  Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.
 2. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
  Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
 3. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły
  Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie- chorych-zakaznych/).
  Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.
 4. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
  Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).
 5. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
 6. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego
  Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.
 7. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie. W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.
 8. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.
  WAŻNE!
  Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem